Søg midler til samarbejdsprojekter

Du kan nu søge støtte til et samarbejdsprojekt i WE BUILD DENMARK. Samarbejdsprojekter kan hjælpe din virksomhed i gang med innovation i samarbejde med andre. Du kan blandt andet få støtte til rådgivning og teknologisk bistand fra vores videnspartnere, der tæller nogle af landets førende videns- og forskningsinstitutioner.

 

Deadline for ansøgning

16. august 2023 kl. 12.00

Kriterier

Tematisering af projektet

 • Projekterne skal bidrage til opfyldelse af klyngens mål og relatere sig til klyngens tre udvalgte tematiske områder (se uddybning af områderne længere nede på siden)

Innovationsniveau

 • Projekterne skal understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forsknings- og videninstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov
 • Projekterne skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder

Krav til virksomhedsdeltagelse

 • Der skal mindst være 2 SMV’er (10-249 ansatte) med i projektet. Man må gerne indgå i et samarbejdsprojekt, hvis man ikke er en SMV – der skal bare være mindst to SMV-virksomheder i projektet.
 • Alle deltagende virksomheder skal være medlemmer hos WBDK
 • Vi søger projekter, som understøtter samarbejder på tværs af værdikæden

Tidshorisonten er maks. 1 år

 • Deadline for færdiggørelse er 1. oktober 2024 (ikke mulighed for forlængelse)
 • Det tæller positivt at gennemføre hurtigere

Økonomiske rammer:

 • Ansøgte beløb skal være mellem 200.000-300.000 kr.
 • Projekterne medfinansierer med faktor 1,5. Det vil sige, at det ansøgte beløb hos WBDK skal matches med minimum 150% medfinansiering fra virksomheder – fx i timer som regnes à 600 kr. eller kontant medfinansiering.
 • Midlerne må anvendes til at finansiere rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos forsknings-/videninstitutionerne som er partnere i WBDK. Aktiviteter der viser forretningspotentiale er særligt interessante.
 • For virksomhederne er støttebeløbet en mulighed for at få rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos WBDK videnpartnere.

Der skal være mindst en WBDK-partner (Videninstitution)

 • En videninstitution skal være projektleder for det samlede projekt.
 • WBDK-Partnere er: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design og Konservering, DTU – Institut for Byggeri og Anlæg, FORCE Technology, KEA, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, UCL, UCN Professionshøjskolen, VIA University College, Zealand.

I skal kommunikere og formidle resultater undervejs og ved afslutning.

Redegørelse for projektets organisering og plan for gennemførsel, herunder tydelig rolle- og ansvarsfordeling

Projekterne må ikke:

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder
 • Virke konkurrenceforvridende

 

Procesplan med forventede tidsangivelser:

 • 16. august kl. 12.00: Deadline for at sende ansøgning til WBDK
 • Slutningen af august: vurdering og udvælgelse af projekterne
 • Starten/midten af september: alle ansøgere får besked, om projektet er bevilget
 • Indtil projektstart: Formalia skal på plads
 • 1. oktober: Senest projektstart

OBS: Alle projekter skal indgå en projektaftale underskrevet af alle partnere før projektet kan sættes i gang.

Vi søger projekter inden for 3 tematiske områder

Ansøgningen skal være direkte motiveret et af de tre nendestående tematiske områder.

Cirkulær økonomi (CØ)

Byggeriet skal være så bæredygtigt som muligt, og her spiller et fokus på cirkulære økonomi (CØ) en stor rolle. Det skyldes bl.a. at CØ kan være med til at afkoble vækst fra forbruget af ressourcer og kan være et middel til på den længere bane at undgå primær produktion af materialer og produkter. Der har indtil nu været flere gode pilotprojekter med CØ-materialer og løsninger, men der er brug for, at der kommer større fokus på skalering og på at gøre CØ til en god forretning for mange og ikke kun for de få/ildsjælene. Vi søger derfor projekter, der kan være med til at understøtte, konkretisere og synliggøre skaleringspotentialerne for CØ. Projekter i forbindelse med nybyggerier er helt i orden, da vi kan lære meget af dem også, men vi søger særligt projekter der er koblet til renoverings- og transformationsprojekter.

Vi ønsker særligt at få ansøgninger inden for følgende fokusområder – til inspiration – og ansøgningen må meget gerne favne flere af områderne:

 • Design for adskillelse – herunder så det sikres af materialerne kan genbruges, når bygningen på et senere tidspunkt skal transformeres eller nedtages.
 • Spild i produktionen til anden brug i bygningen – herunder synliggørelse af affald hos produktionsvirksomheder og afprøvning og udvikling af anden brug i bygningen, så spildet skaber en merværdi fremfor at blive til affald.
 • Sporbarhed – herunder hvordan kan man forefinde, hvad der kan bruges til hvad på den lange bane (når bygningen skal genbruges senere) samt når der kobles nyt og gammelt i et byggeri, hvordan kan sporbarheden her sikres.
 • Dokumentation – herunder statiske beregninger og brandmæssige egenskaber.
 • Logistik – herunder opbevaring, transport, digitale og fysiske markedspladser, og ansvarsfordeling i byggeprocessen
 • Digitale materialepas – det kan være med til at understøtte en lang række af ovenstående temaer, bl.a. sporbarhed og design for adskillelse.
 • Fokus på sundhed – herunder et samlet fokus på de materialer, der kommer i bygningen og hvordan CØ-materialer kan være med til at skabe sundere bygninger
 • Samarbejder på tværs af værdikæden – herunder afprøvning af nye former for partnerskaber, take back ordninger, partnering, mv.

Tag meget gerne udgangspunkt i og inspiration fra Roadmap for Cirkulær Økonomi i byggeriet (udarbejdet på vegne af Realdania) og Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer.

Teknologier til ressourceoptimering (TRO)

Snitfladen mellem bæredygtighed og digitalisering er vigtig for, at byggeriet bliver så bæredygtigt som muligt. Digitalisering og data er også vigtigt ift. materialer og cirkulær økonomi, men i dette program har vi et særligt fokus på koblingen af teknologier og bæredygtighed, herunder udviklingen og brugen af data. I TRO handler det om innovation og effektivisering af fremtidens byggepladser og byggematerialer.

Vi ønsker særligt at få ansøgninger inden for følgende fokusområder og ansøgningen må gerne favne flere af områderne:

 • Reduktion af spild ved offsite produktion – herunder via et samarbejde mellem materialeleverandøren/-producenten og rådgiveren/totalentreprenøren for at skabe løsninger med fokus på offsite produktion, hvor spild fra produkter og materialer i hele produktionscyklussen minimeres mest muligt og kan indgå direkte i produktionen igen. Produktion af materialer og produkter skal udføres så tilpasninger på byggepladsen holdes til et absolut minimum.
 • Optimeret affaldssortering på byggepladsen – koblet til det, der kan være med til at nuancere affaldssorteringen – herunder monitorering, opfølgning på hvor affaldet kommer hen, nudging på pladsen, discipliner der er med til at reducere spild, mv.
 • Take back ordninger hos materialeproducenter og –leverandørerne – herunder de samarbejder, tekniske/digitale løsninger og logistik der er nødvendige for at det kan lade sig gøre og dokumenteres med retvisende data
 • Digitale produktpas – herunder gerne et bredere fokus end på LCA, hvor LCA data eller Design for adskillelse fx kobles sammen med BIM, digitale tvillinger og andre modeller, så der skabes synergi af datatyper.
 • Teknologier til at kortlægge den eksisterende bygningsmasse – herunder med fokus på kortlægning af potentialet i det eksisterende byggeri primært uden destruktive indgreb
 • Teknologier til konstruktions- og materialeoptimering – teknologiske værktøjer og greb, der kan understøtte en nedbringelse af materialeforbruget i konstruktioner
 • Reduktion af energiforbrug på byggepladsen – teknologiske værktøjer, digitale som analoge, der kan sikre nedbringelsen af energiforbruget på byggepladsen, specielt med fokus på opførelsen af bygningen, dvs. fokus på mindre forbrug af vand, varme, strøm mv. for selve opførelsen af bygningen og ikke for skurbyen eller lignede.

Materialer – med særligt fokus på biobaserede byggematerialer

Byggeriet skal være så bæredygtigt som muligt. I den forbindelse spiller valget af materialer, som vi bygger og renoverer med, en kæmpe rolle. Der er brug for mere viden om, hvilke materialer der medfører, at byggeriet bliver mest muligt bæredygtigt, og hvordan der kan bygges med dem for at udvikle bæredygtigheden i selve bygningen. Der er allerede meget dokumentation tilgængelig, men der er brug for mere klarhed om, hvad vi mangler for, at vi for alvor kan sætte i gang i efterspørgslen. Det samlede byggeri skal være mest muligt bæredygtigt, så det handler ikke alene om de enkelte materialer, men også om, hvordan man anvender dem i samspil med de øvrige materialer. Projekter i forbindelse med nybyggerier er helt i orden, da vi kan lære meget af dem også, men vi søger særligt projekter, der er koblet til renoverings- og transformationsprojekter.

Vi ønsker særligt at få ansøgninger inden for følgende fokusområder – til inspiration – og ansøgningen må meget gerne favne flere af områderne:

 • Valg af materialer – herunder synliggøre potentialerne i det store spænd af muligheder det biobaserede har (træ, biokul, svampe, tang, mm.)
 • Praktisk fokus og gerne med særligt fokus på andre aspekter end ”bare” CO2 reduktion – herunder fokus på reduktion af spild, øget produktivitet, bedre arbejdsmiljø, andre arbejdsgange, behov for mindre kraner, mm.
 • Dokumentation i bred forstand – herunder brand og statik; og også meget gerne fokus på hvordan nye og innovative materialer kan dokumenteres. (kig gerne til Norge og Sverige, da de har lang erfaring med dokumentation af biobaserede byggematerialer)
 • Adfærd – herunder hvordan kan fugt og skimmel overkommes via fx adfærdsløsninger og fugtstrategi. Det kan også kobles til ændrede arbejdsgange/processer og nudging på byggepladser og i valg af materialer.
 • Risiko/risikofordeling – herunder hvordan samarbejder på tværs af værdikæden kan håndtere nye materialetyper, og gerne med kobling til forsikringsselskaberne.

Tag meget gerne udgangspunkt i og inspiration fra Boligbyggeri fra 4 til 1 planet.

VEJLEDNING
SÅDAN ANSØGER DU

Marianne Meyer Jakobsen

DOWNLOAD ANSØGNINGSSKEMA

Marianne Meyer Jakobsen

KONTAKT OS