Du kan nu søge
innovationspulje på
7 millioner til anlægsaktiviteter

Erhvervsfyrtårn Femern åbner for en innovationspulje på 7 mio. kroner til anlægsaktiviteter. Du kan søge om støtte til proof of concept og innovationssamarbejder inden for puljens temaer. 

Erhvervsfyrtårn Femern 2 udlodder en innovationspulje til anlægsaktiviteter i perioden 1. september 2023 til 31. august 2026. De projekter, der får tildelt midler, skal være afsluttet inden 1. maj 2026.   

Puljen er i alt på 7 millioner, og der kan søges vouchers fra 250.000 op til 1.000.000 kroner. Projekter skal være afsluttet senest 1. maj 2026. 

 

Deadline for ansøgninger

27. marts 2024.

Innovationspuljens temaer 

Innovationspuljens temaer flugter med Erhvervsfyrtårn Femern 2’s temaer:

Fremtidens bæredygtige anlæg 

 • Materialer (beton, vand, armering, alternativer) 
 • Monitorering, teknologi, dataopsamling, drift/service 
 • Automatisering 

Smart Tunnel – Smart infrastructure 

 • Nye tekniske løsninger til fx optimering og dataopsamling
 • Belysning 

Fremtidens anlæg 

 • Projektledelse af megaanlæg, data og erfaringsopsamling 
 • Co2 emission, AI monitorering af byggeplads 
 • Automatisering  

Du kan søge midler til

Proof of concepts 

Et proof of concept er en ny kombination af kendt viden og værktøjer samt publiceret forskning fra henholdsvis deltagende virksomheder og videninstitutioner. Formålet er at afdække, om der er potentiale, og vurdere hvad der skal til for at udvikle nye løsninger. Resultatet af et proof of concept kan udover en afdækning være tegninger, mock ups, planer, prototyper, koncepter til nye løsninger, produkt- og procesinnovation. 

Innovationsprojekter

Et innovationsprojekt har fokus på at udvikle ny viden og/eller en ny løsning. Det er et målrettet projektsamarbejde mellem store og mellemstore virksomheder, forsknings- og vidensinstitutioner, eller GTS’er. Resultatet af innovationsprojektet kan være detaljerede tegninger, mock ups, planer, prototyper, eller lign. som medfører produkt- og procesinnovation. 

 

Formalia 

Ansøgerne skal bestå af et partnerskab med minimum 2 SMV’er og en videninstitution. Jo større vouchers der søges, desto højere vægtes ansøgninger med partnerskaber, hvor der deltager mere end 2 SMV’er.  

Ansøgers medfinansiering skal være identisk med voucherens størrelse. Dvs. søger et partnerskab 250.000 kroner skal de medvirkende virksomheder lægge et tilsvarende beløb i medfinansierede timer (en time beregnes til 387 kroner). Midlerne dækker udelukkende finansiering af videninstitutioners arbejde i partnerskabet. Det betyder også at puljen ikke kan anvendes til lønkroner i de deltagende virksomheder eller til indkøb af materiel eller andre investeringer. 

Screeningskriterier 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes, så det max fylder 2 sider. De screeningskriterier der lægges til grund når ansøgningens vurderes, er projektets; 

 • Faglige relevans,  
 • Beskrivelse og plan (tidshorisont, flowchart medmilepæle) 
 • Innovationshøjde 
 • Bæredygtighedspotentiale 
 • Partnerskabets styrke (herunder evnen og viljen til medfinansiering) 
 • Partnerskabets sammensætning/realiserbarhed 
 • Medfinansieringsplan; Hvilke virksomheder der medfinansierer og i hvilke faser medfinansieringen falder.  

Ansøgningsprocessen 

Når ansøgningsskemaet er udfyldt, sender du det til Pernille Remming på: Pernille.remming@webuilddenmark.dk.

Der er nedsat et soundingboard hvor partnerne Erhvervshus Sjælland, Odense Robotics og WE BUILD DENMARK beslutter, hvilke projekter der skal tildeles midler.  

Ansøgningerne screenes af soundingboardet, hvor det sikres at ansøgningskriterierne er overholdt og at ansøgningen er udarbejdet korrekt. Ansøgningen vurderes og vægtes ud fra ovennævnte screeningskriterier. 

Når ansøgningen er screenet og bedømt udarbejdes et bedømmelsesnotat, der sendes til projektejer. De ansøgninger der ikke får tilsagn, har mulighed for at få en mundtlig opfølgning på afslaget. 

For de virksomheder der får et tilsagn, skal rekrutteringen af virksomheder ske senest 3 måneder efter tilsagnet er givet. Ansøger har ansvaret for at rekruttere relevante virksomheder, men kan søge støtte til rekrutteringen gennem soundingboardet. 

Ansøgere med tilsagn forpligter sig til at indsende halvårlige statusberetninger, såvel faglige som økonomiske til soundingboardet.  

BEMÆRK! Sidste frist for ansøgninger er d. 27. marts 2024.

 

Vil du vide mere?

Så tag fat i Pernille 👇

Kontakt en medarbejder

Sådan søger du

Finansieret af

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse